eastwest chess      
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ
  Εδώ, θα αποκαθηλώνεται κάθε ψέμα περί συγχρόνων επιστημονικών ανακαλύψεων από Ευρωπαίους διανοητές και θα αποκαθίσταται η αλήθεια με αποδεικτικά στοιχεία, των πραγματικών επινοητών  
 

10.08.2019

Υλισμός
 
             Υπό Προμηθέως  
 

 

 
     
 

Υλισμός

Ο Ιστορικός και Διαλεκτικός Υλισμός εταλάνισεν τον κόσμον και δη την Ευρώπην, με τον προκύψαντα υπαρκτόν σοσιαλισμόν, υπέρ του ενός αιώνος.

Ιδρυταί και εκφρασταί τούτων εθεωρήθησαν οι Karl Marx και Friedrich Engels.

Όμως η αλήθεια είναι διαφορετική:

Πρώτος ο Λεύκιππος τον 5ο π.Χ. αιώνα διετύπωσεν την Ατομικήν του Θεωρίαν, εις την οποίαν έφθασεν αφορμηθείς από τας διδασκαλίας του Ζήνωνος. Ο Ελεάτης σοφός δια να αντικρούση τους Πυθαγορείους είχε χρησιμοποιήσει το επιχείρημα της διχοτομίας, διδάσκων ότι δυνάμεθα να υποδιαιρέσωμεν επ' άπειρον τα σώματα. Ο Λεύκιππος διαφωνών φρονεί ότι εν τέλει θα φθάσωμεν εις κάτι το οποίον δεν είναι επιδεκτικόν διαιρέσεως.

Σπουδαιοτάτη συμπλήρωσιν εις τας συμπαντικάς δοξασίας προσφέρει ο μαθητής του Δημόκριτος αναφερόμενος εις τας ιδιότητας των πραγμάτων και εκφραζομένην δια της προτάσεως: "Νόμω χροιή, νόμω γλυκύ, νόμω πικρόν' ετεή δε άτομα και κενόν" Δηλαδή φιανομενικώς υπάρχουν τα χρώματα και η γλυκύτης και αίσθησις του πικρού' εις την πραγματικότητα υπάρχουν τα άτομα και το κενόν

Ο Επίκουρος ήτο ο περισσότερον επηρεάσας τους προαναφερομένους Γερμανούς φιλοσόφους. Εις το σύγγραμμά του "Περί κριτηρίου ή κανών" διδάσκει ότι εκείνο το οποίον προέχει είναι να εύρωμεν ένα "κανόνα", όστις θα μας καθιστά ικανούς να διακρίνωμεν την αλήθειαν από το ψεύδος.

Οι Επικούρειοι φρονούν ότι υπάρχουν τέσσαρα είδη κριτηρίων της αληθείας: το "πάθος", η "αίσθησις", η "πρόληψις" και η "φανταστική επιβολή της διανοίας".

Ο Karl Marx και ο Βλαντίμιρ Ιλίτς Ουλιάνωφ ως προς το πρόβλημα της γενέσεως της γνώσεως απεδέχθησαν άνευ της παραμικράς τροποποιήσεως τας διδασκαλίας του Επικούρου.

Εκείνο το οποίον όμως ο Επίκουρος δεν εδικαιολόγησεν, είναι αν τα εκ των εξωτερικών αντικειμένων εξακοντιζόμενα προς τα αισθητήρια είδωλα αναπαριστάνουν τα αντικείμενα όπως είναι εις την πραγματικότητα. Η περί ανταποκρίσεως των βεβαίωσις μένει απλούς διισχυρισμός. Δια τούτο από γνωσιολογικής απόψεως η αισθησιοκρατία του Επικούρου και του ιστορικού υλισμού στερείται αποδεικτικής βάσεως.

 
 

15.07.2019

Ηλιοκεντρικόν σύστημα
 
             Υπό Προμηθέως  
 

 

 
"Οι ξένοι θέλουν να ομοιάσουν εις τους Αρχαίους Έλληνας και εσείς οι Έλληνες θέλετε να ομοιάσετε εις τους ξένους"

Εκ της ταινίας "ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ"

     
 

Ηλιοκεντρικόν σύστημα

Ο Νικόλαος Κοπέρνικος εκυκλοφόρησε το έτος 1514 την πραγματείαν του "Commentariolus", εις το οποίον αναπτύσσει δια πρώτην φοράν τας ιδέας του περί του Ηλιοκεντρικού Συστήματος.

Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική:

Πρώτοι οι Αρχαίοι Έλληνες μαθηματικοί, αστρονόμοι και φυσιολόγοι ομίλησαν περί ηλιοκεντρικού συστήματος. Κυριώτεροι εξ αυτών ο Τιμόχαρις, ο Αρίσταρχος, ο Ίππαρχος, ο Σέλευκος, ο Ερυθραίος αλλά και ο Πλάτων ("Τίμαιος", "Νόμοι" VIII, 821-822, "Επινομίς" 987 β).

Ειδικώς ο Αρίσταρχος ο Σάμιος στηριζόμενος εις τον υπολογισμόν του Ερατοσθένους περί της περιφερείας της Γης, προσεπάθησε να υπολογίσει και την περιφέρειαν της Σελήνης.

Εις δε την θεωρίαν του Αριστάρχου, κατά την οποίαν αντί του γεωκεντρικού συστήματος προέβαλε το ηλιοκεντρικόν, αντετάχθη ο Κλεάνθης ο Κνίδιος και τον εκατηγόρησε λέγων: «... ως κινών τήν του κόσμου εστίαν καί ταράσσων τήν των ολυμπίων ηρεμίαν..." δηλ. ότι ο αιρετικός Αρίσταρχος έθετε εις κίνησιν την ακίνητον Γην, η οποία ήτο το κέντρον του σύμπαντος...

 
 

23.06.2019

Η Θεωρία των ειδών

 

 

   
 

Υπό Προμηθέως

 
 

Η Θεωρία των ειδών

Εν έτει 1859, ο φυσιοδίφης Κάρολος Δαρβίνος (1809-1882), εκυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίον: "Η γένεσις των ειδών δια της φυσικής επιλογής", το δε 1871 το δεύτερον έργο του: "Η καταγωγή του ανθρώπου και η φυσική επιλογή".

Κατά την θεωρίαν αυτήν: τα φυσικά και ζωικά είδη επί της γης, υπόκεινται εις βαθμιαίαν εξέλιξιν από το ατελέστερον προς το τελειότερον.

Δια δε τον άνθρωπον υπεστήριξεν ότι προήλθε δια της εξελίξεως από άλλα κατώτερα όντα και καθώρισε την συγγένειαν αυτού μετά του πιθήκου.

Η πατρότης της θεωρίας αυτής αποδίδεται εις τον Δαρβίνον.

Ποια είναι η αλήθεια:

Προ αυτού, ο Ιταλός φιλόσοφος Βανίνι υπεστήριξεν το 1615 ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκον. Δια τον λόγον αυτόν, συλληφθείς εις Τουλούζην υπό της Ιεράς Εξετάσεως και δικασθείς ως άθεος, απηγχονίσθη και εκάη.

Αλλά και ο Γάλλος φυσιοδίφης Λαμάρκ (1774-1829), ανέπτυξεν θεωρίαν περί της εξελίξεως των ειδών.

Όμως 2.500 χιλιάδες πριν, ο Έλλην φιλόσοφος Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος (610-540 π.Χ.), διετύπωσεν τα εξής: "Έτι φησίν ότι κατ΄αρχάς εξ αλλοειδών ζώων ο άνθρωπος εγεννήθη... τον δε άνθρωπον ετέρω ζώων γεγογέναι, τουτέστιν ιχθύν παραπλήσιον κατ΄αρχάς..." - Έρμαν Ντηλς "Προσωκρατικοί" τόμος Α' σελίς 83 § 10 και σελίς 88 § 30. Δηλαδή, ο άνθρωπος προήλθεν από τα ψάρια, αρχικώς και μετά έγινε αμφίβιον και ακολούθως τέλειον χερσαίον θηλαστικόν

 
 
ΠΟΙΚΙΛΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ